Download Uputstvo Za Tower 6 Kroz Primer PDF

TitleUputstvo Za Tower 6 Kroz Primer
File Size2.1 MB
Total Pages26
Table of Contents
              SADRŽAJ
1. POKRETANJE PROGRAMA
2. IZGLED EKRANA
3. UNOS PODATAKA
	3.1 DEFINISANJE POMOĆNIH OSA
		NAPOMENA:
	3.2 ODREĐIVANJE RAVNI CRTEŽA
	3.3 UNOŠENJE GEOMETRIJE NOSAČA
		NAPOMENA:
	3.4. DEFINISANJE OSLONACA
		NAPOMENA
	3.5 DEFINISANJE SLUČAJEVA OPTEREĆENJA
		NAPOMENA
	3.6 UNOS OPTEREĆENJA
		NAPOMENA:
		3.6.1 UNOS LINIJSKOG OPTEREĆENJA
		3.6.2 UNOS TAČKASTOG OPTEREĆENJA
		NAPOMENA:
		3.6.3 UNOS TEMPERATURE
		3.6.4 UNOS POMERANJA OSLONACA
4. FORMIRANJE MREŽE KONAČNIH ELEMENATA
5. PRORAČUN
6. OBRADA REZULTATA PRORAČUNA
	NAPOMENA
            
Document Text Contents
Page 1

VISOKA GRA EVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA
BEOGRAD

STATIKA KONSTRUKCIJA 2
Dušan Turina

PRORA UN NOSA A U RAVNI
POMO U APLIKATIVNOG SOFTWARE-ABeograd
2008. godina

Page 2

STATIKA KONSTRUKCIJA 2

2

SADRŽAJ
SADRŽAJ .......................................................................................................................................... 2
1. POKRETANJE PROGRAMA ............................................................................................................... 3
2. IZGLED EKRANA ............................................................................................................................. 3
3. UNOS PODATAKA ........................................................................................................................... 5

3.1 Definisanje pomoćnih osa ..................................................................................................... 5
3.2 određivanje ravni crteža ........................................................................................................ 6
3.3 unošenje geometrije nosača.................................................................................................. 9
3.4. definisanje oslonaca........................................................................................................... 13
3.5 definisanje slučajeva opterećenja........................................................................................ 15
3.6 Unos opterećenja ................................................................................................................ 17

4. FORMIRANJE MREŽE KONAČNIH ELEMENATA ................................................................................... 22
5. PRORAČUN.................................................................................................................................. 23
6. OBRADA REZULTATA PRORAČUNA ..................................................................................... 24

Page 13

STATIKA KONSTRUKCIJA 2

13


slika 20.

Brojevi ispod štapova predstavljaju osobine štapa koje su definisane opcijom Set.
Ukoliko svi štapovi nosača imaju iste osobine broj ispod svih štapova će biti isti.

Ukoliko to nije slučaj klikom na ikonu i izborom štapa čije osobine želimo da promenimo pojavljuje se
prozor kao na slici 13. Ukoliko je već memorisana osobina štapa klikom na ćeliju presek Set kolone polja 1,
slika 13, i potvrdom na OK će se promeniti osobina označenog štapa. Ukoliko nije uneta osobina štapa
operacija dodeljivanja osobina štapa je već objašnjena u predhodnom delu teksta.

Unos koordinata čvorova nosača može da se obavi i unosom preko komandne linije, preko koordinata bilo
apsolutnih bilo relativnih preko početne i krajnje tačke.

3.4. DEFINISANJE OSLONACA
Po unošenju geometrije nosača na red dolazi postavljanje oslonaca na nosač. Izborom iz linije padajućih

menija Konstrukcija/Ta kasti oslonac, slika 21, ili klikom na ikonu uz uključenu opciju OSNAP klikom
na mesto oslonca postavljamo ga na nosač.


slika 21

Page 14

STATIKA KONSTRUKCIJA 2

14

U komandnoj liniji se pojavljuje sledeće:

<_> Ta kasti oslonac (Izbor/Deselektovanje/<krAj>/Set):
Klikom na podkomandu Set otvara se sledeći prozor prikazan na slici 22. U polju 1 klikom na √ menjaju se
granični uslovi oslanjanja (reakcije). Polje 2 služi za promenu krutosti oslonaca u pravcima koordinatnih osa.
U polju 4 se nalaze podaci kojima se opisuju karakteristike stubova koji će eventualno biti generisani u
proceduri generisanja vertikalnih elemenata. U polju 3 je prikazano koje smo reakcije postavili, odnosno
ukinuli na mestu oslonca u globalnom koordinatnom sistemu. Položaj koordinatnog sistema je prikazan u
polju 3.


slika 22.

Da bi se lakše snašli koje reakcije treba ukinuti, a koje ne, klikom na dugme 2D Prikaz u polju 3 menja se
slika što je prikazano na slici 23. Koordinatni sistem u kome se postavlja oslonac je onaj koji je definisan u
prozoru Dispozicija. S obzirom da je koordinatni sistem u kome unosimo nosač X0Z reakcije koje bi trebalo
da se pojave u slučaju nepokretnog oslonca su R1 i R3, pokretnog oslonca R3, a uklještenja su reakcije R1 i
R3 i momenat uklještenja M2.

Klikom na dugme Dodaj u polju 5 mogu da se dodaju sve vrste oslonaca koje postoje na nosaču. Opcija Sa
kopiranjem, ukoliko je potvrđena (√) iskopiraće osobine oslonca koji je u tom trenutku aktivan što je
prikazano plavom bojom u vrsti Set u polju 1.
Po definisanju svih oslonaca klikom na dugme OK u polju 6 vraćamo se u prozor za crtanje, a aktivan
oslonac se ubacuje na željeno mesto.

Na slici 23 u polju 1 Set-1 predstavlja nepokretan oslonac, Set-2 predstavlja pokretan oslonac, a Set-3
momenat uklještenja.


slika 23.

Page 25

STATIKA KONSTRUKCIJA 2

25

Koji uticaj e biti prikazan zavisi koji uticaj je izabran, a to se vidi na toolbar-u polja 2, slika 46.


slika 46

U komandnoj liniji se pojavljuje:

<0 sel.> Izbor greda – Selektovanje (prIkaz/sakrivanje Uticaja/Presek/<krAj>):
Izborom podkomande prIkaz otvara se slede i prozor, slika 47.


slika 47.

Izborom odre enog uticaja biramo koji dijagrami prese nih sila e biti iscrtan.

Dijagram normalnih sila na nosa u se dobija izborom uticaja N1, dijagram transverzalnih sila izborom T2D i
dijagram momenata M2D, slika 47.

NAPOMENA

Odabir M2 e prikazati dijagram momenata koji se javljaju duž lokalne ose 2 svakog štapa nosa a, a odabir
M3 e prikazati dijagram momenata koji se javljaju duž lokalne ose 3 štapova.

Page 26

STATIKA KONSTRUKCIJA 2

26

Prikazani dijagrami prese nih sila su dati na slici 48.


N


T


M

slika 48.

Similer Documents