Download Uvodjenje u Novi Zavet - Džon Drejn PDF

TitleUvodjenje u Novi Zavet - Džon Drejn
File Size7.6 MB
Total Pages337
Document Text Contents
Page 1

Главни уредник
Зоран Хамовић

Уређивачки одбор
Душан Т. Батаковић

Душан Кораћ
Смиља Марјановић-Душанић (уредник)

Војислав Павловић
Даница Поповић

Ликовни уредник
Драгана Атанасонић

Нааов оригинала
Јоћп Пгапе

/кткооиахс ТНЕ м:п ТЕХТЛМЕКТ
Тех( с о р у г ш ћ ! С") 1999 Јоћп Огапе. Оп§1па1 есћћоп рићћкћео' 111 Нпцћ.Ф шн1ег 1 ћ е

1п1гос1ис1п» 1 ћ е Ме\\ Т е б Г а т е п ! ћу 1_шп Р и ћ П з ћ т ц р1с, ОхГогс1, НпиЈапс!
Соруп} {1н ћ т п Р и ћ ћ х ћ т ц р!с 1999

Џон Дрејн

УВОЂЕЊЕ У
НОВИ ЗАВЕТ

иревела с енглеског

Богдана Ђукић

С0О
2004

Page 336

С1Р - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

27-246-27
27-31

ДРЕЈН, Џон
Увођење у Нови завет / Џон Дрејн ;

превела с енглеског Богдана Ћукић. -
Београд : СПо, 2004 (Београд : АБ
Таш). - 621 стр. : илустр.; 22 с т . -
(РоНб / [СПо])

Превод дсла: 1п(гоо!ист§ 1ђе №ш Тез1атеп1 /
Јо1т Огапе. - Напоменс уз текст. -
Регпстри.

1бБч\1 86-7102-136-Х

а) Нови завет - Тумачење 6) Исус
Христос
СОВ155.5К.-10 117416716

Similer Documents