Download Vaspitanje - Elen Vajt - pdf PDF

TitleVaspitanje - Elen Vajt - pdf
File Size764.8 KB
Total Pages150
Document Text Contents
Page 1

VVAASSPPIITTAANNJJEE


»»ZZNNAANNJJEE JJEE SSVVEETTIIHH SSTTVVAARRII RRAAZZUUMM..««
PPRRIIČČEE SSOOLLOOMMOONNOOVVEE 99,,1100

EELLEENN VVAAJJTT

»»SSIINNOOVVII NNAAŠŠII NNEEKKAA BBUUDDUU KKAAOO BBIILLJJEE,, KKOOJJEE VVEESSEELLOO
OODDRRAASSTTEE UU MMLLAADDOOSSTTII;; KKĆĆEERRII NNAAŠŠEE KKAAOO SSTTUUBBOOVVII
PPRREEKKRRAASSNNOO IIZZRRAAĐĐEENNII UU DDVVOORRUU..««

PPSSAALLAAMM 114444,,1122Ova knjiga posvećena je roditeljima, učiteljima i učenicima, svim
polaznicima pripremne škole na Zemlji. Neka im ovo značajno delo pomogne
da steknu najviša životna dobra, napredak i radost u službi Bogu i bližnjima,
a time i sposobnost za onu veću službu, za »višu školu« u večnosti koja je
otvorena svakom ljudskom biću.

Page 2

2

SADRŽAJPREDGOVOR ...................................................................................................................................... 4
PRVA NAČELA .......................................................................................................... 5

IZVOR I CILJ PRAVOG VASPITANJA...................................................................................................... 6
ŠKOLA U EDEMU ................................................................................................................................ 9
POZNAVANJE DOBRA I ZLA ............................................................................................................... 11
ODNOS VASPITANJA PREMA OTKUPLJENJU ....................................................................................... 13

PRIMERI ................................................................................................................ 15
VASPITANJE IZRAILJA ...................................................................................................................... 16
PROROČKE ŠKOLE ............................................................................................................................ 21
ŽIVOT VELIKIH LJUDI ....................................................................................................................... 24

Danilo, poslanik Neba ................................................................................................................ 25
Časni i pošteni ljudi ................................................................................................................... 26
Jelisije, veran u malome ............................................................................................................. 27
Mojsije, silan verom ................................................................................................................... 28
Pavle, radostan u službi ............................................................................................................. 30

VELIKI UČITELJ ...................................................................................................... 33
»UČITELJ OD BOGA DOŠAO« ............................................................................................................ 34
PRIKAZ NJEGOVIH METODA ............................................................................................................ 39

Hristova moć koja preobražava ................................................................................................. 40
Od slabosti do snage ................................................................................................................... 40
Pouka s ljubavlju ........................................................................................................................ 42

POUKE IZ PRIRODE ................................................................................................. 45
BOG U PRIRODI ................................................................................................................................ 46
POUKE IZ ŽIVOTA ............................................................................................................................ 48

Zakon službe ............................................................................................................................... 48
Sejanje u veri ............................................................................................................................... 48
Život zahvaljujući smrti ............................................................................................................. 51

DRUGE OČIGLEDNE POUKE .............................................................................................................. 53
Poruka zvezda ............................................................................................................................. 54
Pouka o poverenju ...................................................................................................................... 55

BIBLIJA KAO VASPITAČ ............................................................................................ 57
RAZVIJANJE UMA I DUHA ................................................................................................................. 58
NAUKA I BIBLIJA .............................................................................................................................. 60
NAČELA I METODE POSLOVANJA ...................................................................................................... 64

Pošteno poslovanje ..................................................................................................................... 66
BIBLIJSKE BIOGRAFIJE ...................................................................................................................... 70

Verom do pobede ....................................................................................................................... 71
Škola stradanja ........................................................................................................................... 72
Kušanje Jova ............................................................................................................................... 73

Page 75

VASPITANJE – BIBLIJA KAO VASPITAČ – BIBLIJSKE BIOGRAFIJE


75

»Ali znam da je živ moj Iskupitelj,
I na posledak da će stati nad prahom.
I ako se ova koža moja i raščini,
Opet ću u telu svom videti Boga.«
»Ja isti videću Ga,
I oči moje gledaće Ga, a ne druge.«

O Jovu 19,7–21; 23,3–10; 13,15; 19,25.26; 19,27

Jovu je bilo po njegovoj veri. »Kad me okuša«, rekao je on, »izaći ću kao zlato!« (O Jovu 23,10)

Tako se i dogodilo. Svojim strpljivim podnošenjem odbranio je čast vlastitog karaktera, a time i čast
karaktera Onoga čiji je predstavnik bio. »I Gospod povrati što beše uzeto Jovu... i umnoži mu
Gospod dvojinom sve što beše imao... Gospod blagoslovi posledak Jovov više nego početak.« (O
Jovu 42,10–12)

U izveštaju o onima koji su samoodricanjem ušli u zajednicu Hristovih stradanja, stoje – jedno
u Starom zavetu a drugo u Novom, imena Jonatana i Jovana Krstitelja.

Jonatan rođen kao naslednik prestola znao je da se po božanskoj naredbi mora povući; kao
najnežniji i najverniji prijatelj svog suparnika, izložio je opasnosti svoj život da zaštiti Davidov;
nepokolebljivo je stajao uz svoga oca u razdoblju tamnih dana opadanja njegove moći, i konačno,
poginuo zajedno s njime. Jonatanovo ime je zabeleženo na Nebu, a na Zemlji stoji kao svedok
postojanja i sile nesebične ljubavi.

Kada se pojavio kao Mesijin glasnik, Jovan Krstitelj je pokrenuo narod. Za njim je, iz mesta u
mesto, išlo nepregledno mnoštvo ljudi – pripadnika svih staleža i zvanja. Međutim, kada je došao
Onaj o kome je lično svedočio, sve se promenilo. Mnoštvo je pošlo za Isusom, a Jovanov rad, na
izgled, je gotovo prestao. Njegova vera tada se nije pokolebala. »Onaj treba da raste«, rekao je Jovan,
»a ja da se umanjujem.« (Jovan 3,30)

Vreme je prolazilo, a carstvo koje je Jovan očekivao, nije bilo osnovano. U Irodovoj tamnici,
lišen životvornog vazduha i slobode iz pustinje, on je čekao i bdeo.

O Hristovoj misiji nije svedočilo zveckanje oružjem, niti razvaljivanje zatvorskih vrata; već
lečenje bolesnika, propovedanje Jevanđelja, uzdizanje ljudskih duša.

Sam u tamnici, videći da mu treba proći istom stazom kojom će proći njegov Učitelj, Jovan je
prihvatio svetu dužnost – zajednicu s Hristom u stradanju. Nebeski vesnici pratili su ga do groba.
Svemirska bića, grešna i bezgrešna, bila su svedoci njegove istrajnosti u nesebičnoj službi.

I u svim naraštajima posle njega, napaćene duše bile su ohrabrene svedočenjem Jovanovog
života. U tamnici, na gubilištu, na lomači, ljudi i žene u razdoblju mračnih vekova bili su ojačani
sećanjem na onoga koga je Hristos objavio: »Nijedan između rođenih od žena nije izašao veći od
Jovana Krstitelja.« (Matej 11,11)

__________________


»I šta ću još da kažem? Jer mi ne bi dostalo vremena kad bih stao pripovedati o Gedeonu, i o
Varaku i Samsonu i Jeftaju ... i Samuilu, i o drugim prorocima, koji verom pobediše carstva, učiniše
pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrica mača,
ojačaše od nemoći, postaše jaki u bitkama, rasteraše vojske tuđe; žene primiše svoje mrtve iz
vaskrsenja; a drugi behu pobijeni, ne primivši izbavljenja, da dobiju bolje vaskrsenje; a drugi ruganje
i boj podnesoše, pa još i okove i tamnice; kamenjem pobijeni behu, pretrveni behu, iskušani behu,

Page 76

VASPITANJE – BIBLIJA KAO VASPITAČ – BIBLIJSKE BIOGRAFIJE


76

od mača pomreše; idoše u kožusima i u kozjim kožama, u sirotinji, u nevolji, u sramoti; kojih ne
bejaše dostojan svet, po pustinjama potucaše se, i po gorama i po pećinama i po rupama zemaljskim.

I ovi svi dobivši svedočanstvo verom ne primiše obećanja; jer Bog nešto bolje za nas odredi da
ne prime bez nas savršenstva.« (Jevrejima 11,32–40)

Page 149

VASPITANJE – VIŠE VASPITANJE – ŠKOLA U VEČNOSTI


149

Neba u svemu što je učinjeno za ljudski rod!
Tada će biti objašnjene sve teškoće u životnom iskustvu. Tamo gde smo gledali samo zbrku i

razočaranje, osujećene namere i neostvarene planove, uočićemo veliku, uzvišenu, pobedonosnu
nameru, božanski sklad.

Tamo će svi koji su nesebično radili, gledati plodove svoga rada. Tamo će se videti ishod svakog
pravog načela i plemenitog dela. Nešto od toga vidimo već ovde. Koliko malo rezultata svoga rada
vidi u ovom životu onaj koji obavlja najplemenitije delo u svetu! Koliko ljudi nesebično i neumorno
radi za one koje nikada neće videti ni upoznati! Roditelji i učitelji odlaze na svoj poslednji počinak, a
sve što su u životu radili izgleda uzaludno; oni ne znaju da je njihova vernost otpečatila izvore
blagoslova koji nikada neće prestati da teku; samo u veri gledali su da će deca koju su vaspitavali
postati blagoslov i nadahnuće za svoje bližnje, i da će biti umnogostručen njihov uticaj. Mnogi
poslenici upućuju svetu vesti ispunjene silom, nadom i hrabrošću, reči koje nose blagoslov srcima u
svakoj zemlji; ali oni, koji rade sami i nepoznati, malo znaju o njihovim plodovima. Tako se darovi
daju, tereti nose, posao obavlja. Ljudi seju seme od koga drugi, iznad njihovih grobova, žanju
blagoslovenu žetvu. Oni sade voćke da bi drugi mogli jesti plod. Ovde im je dovoljno što znaju da su
pokrenuli sile dobra. U večnosti videće se u svemu delovanje i otpor tome delovanju.

Na Nebu se čuva izveštaj o svakom daru koji je Bog dao da bi pokrenuo ljude na nesebičan rad.
Istraživati te svestrane izveštaje, tražiti one koji su našim naporima bili uzdignuti i oplemenjeni,
gledati u njihovom životu uticaj pravih načela – to će biti jedan od predmeta i nagrada u nebeskoj
školi.

Tamo ćemo znati kao što smo sami poznati. Tamo će ljubav i saučešće, koje je Bog usadio u
dušu, naći svoj najbolji i najlepši izraz. Neporočna zajednica sa svetim bićima, skladan društveni
život s blaženim anđelima i s vernima iz svih vekova, posvećeno prijateljstvo koje povezuje »sav rod
i na nebesima i na Zemlji«, sve su to iskustva koja ćemo sticati u večnosti.

Tamo će biti muzike i pesme, takve muzike i pesme kakve osim u viđenjima koja je Bog davao,
nijedno smrtno uho nije čulo niti um zamislio.

»I koji pevaju i vesele se, svi su izvori moji u Tebi!« (Psalam 87,7) »Ovi će podignuti glas svoj i
pevaće, radi veličanstva Gospodnjega podvikivaće.« (Isaija 24,14)

»Jer će Gospod utešiti Sion, utešiće sve razvaline njegove, i pustinju njegovu učiniće da bude
kao Edem i pustoš njegova kao vrt Gospodnji, radost će se i veselje nalaziti u njemu, zahvaljivanje i
pevanje.« (Isaija 51,3)

Tamo će se svaki dar razvijati, svaka sposobnost povećavati. Najveličanstveniji poduhvati biće
preduzimani, najplemenitije težnje ostvarivati, najuzvišeniji ciljevi postizati. I opet će se pojavljivati
novi vrhovi da ih osvajamo, nova čuda da im se divimo, nove istine da ih proučavamo, nove zamisli
da pokrenu snage tela, uma i duše.

Božja deca moći će da istražuju sve svemirske riznice. S bezgraničnim uživanjem
učestvovaćemo u radosti i mudrosti bezgrešnih bića. Na raspolaganju ćemo imati blaga stečena
tokom mnogih vekova razmišljanja o delima Božjih ruku. Godine večnosti, dok budu prolazile,
stalno će donositi sve slavnija otkrivenja. »A Onome koji može još izobilnije sve činiti što ištemo ili
mislimo« (Efescima 3,20), Bog će nas večno obasipati svojim darovima.

»I sluge Njegove posluživaće Ga.« (Otkrivenje 22,3) Život na Zemlji je početak života na Nebu;
vaspitanje na Zemlji je upoznavanje s načelima Neba; životni poziv ovde priprema nas za životni
poziv tamo. Ono što smo sada u karakteru i svetoj službi, unapred nam jasno otkriva šta ćemo biti.

»Sin Čovečiji nije došao da Mu služe, nego da služi.« (Matej 20,28) Ono što je radio ovde,
Hristos radi i gore, a naša nagrada za rad s Njime u ovom svetu biće veća sila i uzvišenija prednost

Page 150

VASPITANJE – VIŠE VASPITANJE – ŠKOLA U VEČNOSTI


150

da s Njime radimo u svetu koji će doći.
»Vi ste Mi svedoci, veli Gospod, i Ja sam Bog.« (Isaija 43,12) To ćemo biti i u večnosti.
Zašto je bilo dozvoljeno da velika borba traje vekovima? Zašto sotona nije prestao da postoji

čim se pobunio? Bilo je to za uverenje svemiru da Bog pravedno postupa prema zlu; da bi greh
zauvek bio osuđen. U planu spasenja postoje visine i dubine koje ni sama večnost neće moći da
iscrpi, čuda u koja i anđeli žele zaviriti. Samo su otkupljeni, među svim stvorenim bićima, stekli
lično iskustvo u stvarnoj borbi sa grehom; oni su radili s Hristom i, više i od samih anđela, upoznali
zajednicu Njegovih muka; zar oni nemaju šta da kažu o nauci spasenja – nešto što bi bilo od koristi i
bezgrešnim bićima?

Čak se i sada »poglavarstvima i vlastima na Nebu«, objavljuje »kroz crkvu... mnogorazlična
premudrost Božja«. I On nas »vaskrse i posadi na nebesima... da pokaže u vekovima koji idu
preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu«. (Efescima 3,10; 2,6.7)

»U crkvi Njegovoj sve govori o slavi Njegovoj« (Psalam 29,9), i pesma koju će izbavljeni pevati
– pesma njihovog iskustva – objavljivaće Božju slavu: »Velika su i divna dela Tvoja, Gospode Bože
Svedržitelju, pravedni su i istiniti putevi Tvoji, Care svetih. Ko se neće pobojati Tebe, Gospode, i
proslaviti ime Tvoje? Jer si Ti Jedini svet.« (Otkrivenje 15,3.4)

U našem životu, iako je zemaljski i ograničen grehom, najveća radost i najviše vaspitanje stiče se
služenjem. I u budućem životu, nesputani ograničenošću grešne ljudske prirode, svoju najveću
radost i svoje najviše vaspitanje naći ćemo u služenju – u svedočenju, i stalnom učenju tokom
svedočenja »kako je bogata slava tajne ove«, »Hristos u vama, Nad slave«. (Kološanima 1,27)

__________________


»Još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga
videti kao što jest.« (1. Jovanova 3,2)

Tada će Hristos za uspeh u svom radu primiti nagradu za svoj trud. U tom velikom mnoštvu,
koje niko ne može izbrojati, koje neporočno i razdragano stoji pred Njegovom slavom (Juda 24),
Onaj čija nas je krv otkupila i čiji život nas je učio, »videće trud duše svoje, i nasitiće se«. (Isaija
53,11)

Similer Documents