Download [YRC] Thực trạng đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản ở Việt Nam và nghiên cứu áp dụng một số quy định về đạo đức PDF

Title[YRC] Thực trạng đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản ở Việt Nam và nghiên cứu áp dụng một số quy định về đạo đức
File Size937.2 KB
Total Pages91
Document Text Contents
Page 1

1

MỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂU ............................................................................................................... 5

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................................... 6

LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................................... 7

Chương 1. Cơ sở lý luận về đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản ............................. 10

1.1. Những vấn đề cơ bản về đạo đức nghề nghiệp ......................................................................... 10

1.1.1. Khái niệm đạo đức nghề nghiệp ......................................................................................... 10

1.1.2 Vai trò của đạo đức nghề nghiệp ......................................................................................... 10

1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp, tổ chức .................................................................................... 10

1.1.2.2. Đối với cá nhân ........................................................................................................... 12

1.1.3 Hình thức biểu hiện của đạo đức nghề nghiệp .................................................................... 12

1.1.3.1. Các quy tắc, tiêu chuẩn ............................................................................................... 12

1.1.3.2. Thái độ, trách nhiệm ................................................................................................... 13

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp ................................................................ 14

1.1.4.1. Trình độ nhận thức ...................................................................................................... 14

1.1.4.2. Môi trường văn hóa ..................................................................................................... 14

1.1.4.3. Chế tài xử phạt ............................................................................................................ 15

1.2. Những vấn đề cơ bản về môi giới bất động sản ........................................................................ 15

1.2.1. Khái niệm bất động sản ...................................................................................................... 15

1.2.2. Khái niệm môi giới thương mại ......................................................................................... 16

1.2.3. Khái niệm môi giới bất động sản ....................................................................................... 16

1.2.4. Đặc điểm của môi giới bất động sản .................................................................................. 17

1.2.5. Các hình thức môi giới bất động sản .................................................................................. 17

1.2.5.1. Môi giới độc quyền ..................................................................................................... 17

1.2.5.2. Môi giới tự do ............................................................................................................. 18

1.2.6. Vai trò của môi giới bất động sản ...................................................................................... 18

1.2.6.1. Gia tăng lợi ích cho các chủ thể liên quan tới giao dịch bất động sản ........................ 18

1.2.6.2. Thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản .................................................... 20

1.3. Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản ................................................................... 21

Page 2

2

1.3.1. Khái niệm đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản ............................................ 21

1.3.2. Vai trò của đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản ........................................... 22

1.3.2.1. Tăng cường sự tin tưởng và thỏa mãn của khách hàng đối với hoạt động môi giới bất

động sản ................................................................................................................................... 22

1.3.2.2. Nâng cao hình ảnh, vị thế của người môi giới bất động sản cũng như lợi ích của công

ty môi giới bất động sản ........................................................................................................... 22

1.3.2.3. Thúc đẩy sự phát triển của ngành bất động sản .......................................................... 23

1.3.3. Yêu cầu đạo đức đối với người hoạt động môi giới bất động sản ...................................... 23

1.3.3.1. Tính khác biệt của yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp môi giới bất động sản so với các

ngành nghề khác ....................................................................................................................... 23

1.3.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của người môi giới bất

động sản ................................................................................................................................... 24

1.3.3.3. Những yêu cầu cơ bản của đạo đức nghề nghiệp đối với người môi giới bất động sản

.................................................................................................................................................. 26

Chương 2. Thực trạng đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản và những quy định về đạo

đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản ở Việt Nam .............................................................. 29

2.1. Khái quát về thị trường bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản tại Việt Nam ......... 29

2.1.1. Thị trường bất động sản Việt Nam ..................................................................................... 29

2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................................... 29

2.1.1.2. Tổng quan tình hình thị trường bất động sản Việt Nam 10 năm gần đây ................... 31

2.1.2. Môi giới bất động sản ở Việt Nam .................................................................................. 32

2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ............................................................................... 32

2.1.2.2. Quy mô hoạt động môi giới bất động sản ở Việt Nam................................................ 33

2.1.2.3. Quy định về môi giới bất động sản ở Việt Nam .......................................................... 35

2.2. Những quy định về đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản tại Việt Nam ............... 38

2.2.1. Quy tắc đạo đức hành nghề của hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ...................... 38

2.2.1.1. Giới thiệu về Hiệp hội Bất động sản Việt Nam .......................................................... 38

2.2.1.2. Quy tắc đạo đức hành nghề hội viên Hiệp hội Bất động sản Việt Nam ...................... 39

2.2.2. Thực trạng đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản tại Việt Nam hiện nay....... 44

2.2.2.1. Về thông tin giao dịch ................................................................................................. 45

2.2.2.2. Về hợp đồng ................................................................................................................ 46

2.2.2.3. Về sản phẩm môi giới ................................................................................................. 47

2.2.2.4. Về tính chuyên nghiệp và thái độ ứng xử với khách hàng .......................................... 49

Page 45

45

động ĐĐNN trong môi giới BĐS ở Việt Nam vẫn tồn tại khá nhiều vấn đề mà dưới

đây sẽ được xem xét từng khía cạnh cụ thể.

2.2.2.1. Về thông tin giao dịch

Biểu đồ 2: Mức độ thƣờng xuyên khách hàng gặp phải tình huống ngƣời môi giới cung cấp

thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch
25Chưa bao giờ

23%

Đôi khi

54%

Rất nhiều lần

23%Một trong các nghĩa vụ của nhà môi giới là phải cung cấp đầy đủ và chính

xác các thông tin cần thiết cho khách hàng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, 78% số

người được hỏi xác nhận họ đã gặp trường hợp người môi giới cung cấp thiếu thông

tin hoặc thông tin sai lệch về sản phẩm môi giới; 1/4 trong số đó trả lời rằng họ gặp

phải chuyện này thường xuyên. Các năm qua đã có nhiều trường hợp thực tế xảy ra

trong đó người môi giới cung cấp thông tin không rõ ràng, giấu những thông tin cần

thiết hay đưa ra những ý kiến, lý lẽ cá nhân nhằm thuyết phục khách hàng hành

động theo ý muốn của mình chứ không phải vì lợi ích của khách hàng, thậm chí là

tiết lộ thông tin của khách hàng (khi đã kết thúc hợp đồng). Khi nguyên tắc cơ bản

trong đạo đức nghề môi giới là đề cao quyền lợi khách hàng, cung cấp thông tin

trung thực đã không được tuân thủ, đồng nghĩa với việc vấn đề đạo đức khi hành

nghề ở đây còn chưa được coi trọng. Tình trạng này của thị trường BĐS Việt Nam

được lý giải bởi còn quá nhiều nhà môi giới tự do, không chịu sự quản lý của cơ

quan hay tổ chức nào, nên hành động sử dụng lợi thế thông tin để trục lợi cá nhân là

không thể tránh khỏi.25
Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, thực hiện tháng 03/2012

Page 46

46

2.2.2.2. Về hợp đồng

Tại Việt Nam, các hợp đồng môi giới BĐS thường được người môi giới hay

công ty môi giới soạn sẵn và khách hàng phải chấp nhận những điều khoản có trong

đó. Tuy nhiên, những cam kết trên hợp đồng này thường chỉ nêu những điều khoản

chung và quyền, nghĩa vụ của các bên, bảo vệ lợi ích của người môi giới mà không

có điều khoản phạt đối với những hành vi của người môi giới khi gây ra những thiệt

hại, bất lợi cho bên kia ngoài quy định trong luật pháp. Mặc dù hoạt động môi giới

phần nhiều phải dựa trên uy tín và sự tin tưởng lẫn nhau nhưng điều này vô hình

chung đã mở cho người môi giới một lối thoát trong những trường hợp vi phạm

nghĩa vụ xét trên phương diện đạo đức. (Mẫu hợp đồng môi giới BĐS – Phụ lục 5)

Biểu đồ 3: Mức độ thƣờng xuyên của ngƣời

môi giới gặp phải trƣờng hợp khách hàng

hiểu nhầm về hợp đồng
26Biểu đồ 4: Tỷ lệ nguyên nhân dẫn đến hiểu

nhầm về hợp đồng
27Các điều khoản cũng có thể sử dụng những thuật ngữ gây khó hiểu và việc

hiểu lầm có thể gây ra bất lợi cho khách hàng. 37% số khách hàng được hỏi cho biết

một số điều khoản của hợp đồng không rõ ràng và rất khó hiểu, dẫn đến một số hiểu

lầm không đáng có. Còn đối với nhà môi giới, việc khách hàng hiểu lầm một số

điều khoản của hợp đồng xảy ra khá thường xuyên khi 85,7% người môi giới được

hỏi gặp phải vấn đề này. Theo họ, lý do chính của việc khách hàng hiểu lầm là do

khách hàng không có khả năng hiểu rõ được một số điều khoản của hợp đồng bởi26
Theo số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, thực hiện tháng 03/2012

27
Theo số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu, thực hiện tháng 03/2012

Page 90

90

13. Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước số 51-LCT/HĐNN8, ngày 06/04/1991 về

Nhà ở

14. Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (04-2007), Đạo đức kinh doanh - cẩm năng quản lý

doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm trong các nền kinh tế thị trường mới nổi,

Nhà xuất bản Trẻ, Hà Nội.

II. Tài liệu Tiếng Anh:

1. NAR (2012), Code of Ethics and Standards of Practice of the NATIONAL

ASSOCIATION OF REALTORS

2. NAR (2012), Code of Ethics and Arbitration Manual

3. Lee Chun-Chang, Associate professor, National Pingtung Institute of

Commerce Department of Real Estate Management, Taiwan, Influence of Ethics

Codes on the Behavior Intention of Real Estate Brokers.

4. David P. Hunter, Professional Ethics and the Real Estate Agent.

5. John Kotter và James Heskett, Harvard University, Corporate Culture and

Performance, 1992

III. Các website:

1. “Chu kì bất động sản: Thị trường Bất Động Sản Việt Nam - Thực trạng và

giải pháp”, truy cập ngày 3/3/2012, từ http://duylinh45.blogspot.com/2011/07/chu-

ky-bat-ong-san.html

2. “Hội môi giới bất động sản sẽ thành lập vào tháng 12 tới”, truy cập ngày

2/1/2012 từ http://dantri.com.vn/c76/s76-526162/hoi-moi-gioi-bat-dong-san-se-

thanh-lap-vao-thang-12-toi.htm

3. “Doanh nghiệp bán nền đất “ảo” tại Cần Thơ”, truy cập ngày 2/3/2012 từ

http://loikhuyenchonguoimua.batdongsan.com.vn/doanh-nghiep-ban-nen-dat-ao-tai-

can-tho--jZSwuiaRss1.html

4. “Loạn môi giới nhà đất vì thiếu chế tài” truy cập ngày 12-3-2012 từ

http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/bat-dong-san/2009/03/3ba0d6d9/

http://duylinh45.blogspot.com/2011/07/chu-ky-bat-ong-san.html
http://duylinh45.blogspot.com/2011/07/chu-ky-bat-ong-san.html
http://dantri.com.vn/c76/s76-526162/hoi-moi-gioi-bat-dong-san-se-thanh-lap-vao-thang-12-toi.htm
http://dantri.com.vn/c76/s76-526162/hoi-moi-gioi-bat-dong-san-se-thanh-lap-vao-thang-12-toi.htm
http://loikhuyenchonguoimua.batdongsan.com.vn/doanh-nghiep-ban-nen-dat-ao-tai-can-tho--jZSwuiaRss1.html
http://loikhuyenchonguoimua.batdongsan.com.vn/doanh-nghiep-ban-nen-dat-ao-tai-can-tho--jZSwuiaRss1.html
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/bat-dong-san/2009/03/3ba0d6d9/

Page 91

91

5. “Role of real estate in US economy”, truy cập ngày 28/3/2012, từ

http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy

6. “Service Industry”, truy cập ngày 28/3/2012, từ

http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html

7. Cục thống kê Lao động (BLS), truy cập ngày 27/3/2012 từ

http://www.bls.gov/iag/tgs/iag531.htm

8. “History of the real estate industry”, truy cập ngày 28/3/2012, từ

http://www.vault.com/articles/History-of-the-Real-Estate-Industry-18187121.html

9. “What is a housing bubble?”, truy cập ngày 29/3/2012, từ

http://www.wisegeek.com/what-is-a-housing-bubble.htm

10. “Hoạt động môi giới bất động sản tại Mỹ”, truy cập ngày 30/3/2011, từ

http://www.daotaobatdongsan.info/hoat-dong-moi-gioi-bat-dong-san-tai-my/

11. Hiệp hội Chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ, truy cập ngày 30/3/2012, từ

http://www.realtor.org/

12. Cục thống kê lao động Mỹ, truy cập ngày 27/3/2012, từ

http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm

13. “NAR’s Mission, Vision, and History”, truy cập ngày 28/02/2012 từ

http://www.realtor.org/about-nar/mission-vision-and-history

http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.us4real.com/role-of-real-estate-in-us-economy)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Sel-Str/Service-Industries.html)
http://www.bls.gov/iag/tgs/iag531.htm
http://www.vault.com/articles/History-of-the-Real-Estate-Industry-18187121.html
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Luck%20Star\My%20Documents\Nam%204\%5bYRC-FTU%5d%20SVNCKH%202012\Chuong%203\hat%20is%20a%20housing%20bubble
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Luck%20Star\My%20Documents\Nam%204\%5bYRC-FTU%5d%20SVNCKH%202012\Chuong%203\hat%20is%20a%20housing%20bubble
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Luck%20Star\My%20Documents\Nam%204\%5bYRC-FTU%5d%20SVNCKH%202012\Chuong%203\hat%20is%20a%20housing%20bubble
http://www.daotaobatdongsan.info/hoat-dong-moi-gioi-bat-dong-san-tai-my/
http://www.realtor.org/
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.bls.gov/ooh/Sales/Real-estate-brokers-and-sales-agents.htm)
http://www.realtor.org/about-nar/mission-vision-and-history

Similer Documents